سفر به دهکده افسانه، اتریش

نسخه صوتی

دیدن وین پایتخت اتریش خود به تنهایی تجربه کاملی است، با این حال به هیچ وجه نباید تجربه دیدن دو شهر زالتسبورگ و هالشتات را از دست بدهید. شهرهایی که زیبایی آنها من را به یاد انیمیشن ها والت دیزنی می اندازد.

سفر به دهکده افسانه، اتریش بیشتر بخوانید »