فلسفه ایکیگای: ۳ مثال پیرامون یافتن هدف

ایکیگای واژه ای است ژاپنی، که از ترکیب دو کلمه iki، به معنی زندگی و gai، به معنی ارزش تشکیل شده است. ایکیگای یعنی دلیلی برای بودن.