فقط انجامش نده، در حمایت از بیکاری

در فرهنگ ما مشغول بودن و کار داشتن عقل سلیم است و هر کسی که کار نداشته باشد معتاد می شود.